1. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

 

MB „Pirmas blynas“ (toliau tekste, Bendrovė) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Bendrovėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

 

Informacija apie Bendrovę: MB „Pirmas blynas“, Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, juridinio asmens kodas 304856895, buveinės adresas Deltuvos g. 31-120, Vilnius, Lietuvos Respublika, veiklos vykdymo adresas Savičiaus 15, Vilnius, Lietuvos Respublika, interneto svetainės adresas www.pirmasblynas.lt,  el. paštas  info@pirmasblynas.lt, tel. +37061793037.

 

Privatumo politika parengta vadovaujantis 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau tekste, BDAR). Privatumo politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų tvarkymo Bendrovėje tikslus, teisėtumo sąlygas, Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, duomenų gavėjus.

 

2. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Bendrovę dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:

· teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

· teisę susipažinti su duomenimis;

· teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

· teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);

· teisę apriboti duomenų tvarkymą;

· teisę į duomenų perkeliamumą (kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis);

· teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (kai asmens duomenys tvarkomi esant Jūsų sutikimui);

· teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

 

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo į Bendrovę turite teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu info@pirmasblynas.lt.  Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės nebus įgyvendinamos.

 

Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti šios formos prašymą.

 

Bendrovė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);.

 

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BENDROVĖJE TIKSLAI IR TEISĖTO TVARKYMO SĄLYGOS

 

Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

· prekių pirkimo - pardavimo sutarčių sudarymui ir vykdymui (elektroninė prekyba). Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):

1. užsakymo priėmimas ir vykdymas;

2. sąskaitų išrašymas;

3. kitų prisiimtų įsipareigojimų vykdymas.

 

· kitų sutarčių, nesusijusių su prekių pardavimu, sudarymui ir vykdymui. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas).

 

· susisiekimui su Bendrove per kontaktų formą dėl prekių didelių kiekių užsakymo. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – yra Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas).

 

4. BENDROVĖJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos  Jūs pateikiate paprastu paštu, registruotu paštu, elektroniniu paštu, telefonu arba tiesiogiai atvykus į Bendrovės veiklos vykdymo vietą, taip pat naudodamiesi šia interneto svetaine.

 

Bendrovė prekių pirkimo- pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarko šiuos Asmens duomenis:

· vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pristatymo adresas, prekės apmokėjimo duomenys.

 

Bendrovė kitų sutarčių, nesusijusių su prekių pardavimu pardavimu, sudarymo ir vykdymo tikslu tvarko šiuos Asmens duomenis:

· kai sutartis sudaroma su fiziniu asmeniu: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, verslo liudijimo/individualios veiklos pažymos numeris, mokėjimo duomenys;

· kai sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu: asmenų, kurie yra įgalioti atstovauti juridiniam asmeniui jo santykiuose su trečiosiomis šalimis, taip pat asmenų, kurie dalyvauja atliekant juridinio asmens administravimo, priežiūros ir/ar kontrolės darbus, vardas, pavardė,  elektroninio pašto adresas, mobilaus ar fiksuoto ryšio telefono numeris.

 

Bendrovė susisiekimo su Bendrove per kontaktų formą dėl prekių didelių kiekių užsakymo tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:

· vardas, elektroninio pašto adresas.

 

Asmens duomenų saugojimo terminai:

· prekių pirkimo - pardavimo sutarties, kitų sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu - 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos;

· susisiekimo per kontaktų formą tikslu – tol, kol būtina vykdyti su paklausimu susijusius veiksmus, bet ne ilgiau nei 3 mėnesius nuo paklausimo gavimo dienos.

 

Pasibaigus aukščiau nurodytiems saugojimo laikotarpiams, sukaupti Asmens duomenys  ir/ar dokumentai, kuriuose yra Asmens duomenys, sunaikinami.

 

5. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

 

Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija negali būti be teisėto pagrindo atskleidžiama trečiosioms šalims, išskyrus subjektus, kurie dalyvauja ar bet kokia forma prisideda prie Jūsų užsakytų paslaugų vykdymo/prekių tiekimo,  taip pat duomenų tvarkytojams ar bendriesiems duomenų valdytojams, su kuriais Bendrovė yra sudariusi Asmens duomenų tvarkymo ar kitas sutartis, kuriose aptariami Asmens duomenų tvarkymo ir jų saugumo reikalavimai. Tokiu atveju, teisinė atsakomybė dėl Asmens duomenų tvarkymo pažeidimo ar nuostolių tenka už pažeidimą ar žalą atsakingam duomenų tvarkytojui ar duomenų valdytojui. Kitais atvejais, asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik tuo atveju, kuomet tai numato ar įpareigoja teisės aktai.

 

Jūsų duomenys gali būti perduoti šioms trečiosioms šalims, įskaitant, bet neapsiribojant:

 

· pristatymo paslaugas teikiančioms bendrovėms;

· kredito įstaigoms, teikiančioms e.sąskaitos automatinio apmokėjimo paslaugas;

· auditoriams, teisės ir finansų konsultantams;

· kitiems asmenims, kurie Bendrovei teikia paslaugas arba yra susiję su Bendrovės teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, archyvavimo paslaugų teikėjai ir pan.).

· kitoms valstybės įstaigoms ir institucijoms, kurioms teikti duomenis įpareigoja teisės aktai.

Asmens duomenys į trečiąją valstybę (valstybę, esančią už Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės ribų) neperduodami.  

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis telefonu +37061793037 ar el. paštu info@pirmasblynas.lt.  

 

Bendrovė pasilieka teisę keisti šią Privatumo politiką, todėl interneto svetainės lankytojų maloniai prašome pasitikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika ir susipažinti su pakeistomis ir/ar naujomis Privatumo politikos nuostatomis.

 

Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos.

 

Privatumo politika atnaujinta 2024 m. Vasaris 8 d.

 

 

 

 

PRIVATUMO POLITIKA